5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

 
Strona główna Medycyna nuklearna Działalność kliniczna Działalność naukowa Publikacje Rejestracja Personel Informacje Dojazd Ciekawe przypadki Słowniczek Kalkulator Linki

 

SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA MÓZGU

Wskazania do wykonania badania

  • udar mózgu
  • poszukiwanie ognisk padaczkowych
  • różnicowanie chorób otępiennych
  • zawał mózgu w następstwie zatoru lub zakrzepu i określenie obszaru niedokrwienia
  • szacowanie stopnia uszkodzenia mózgu w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego
  • potwierdzenie śmierci mózgowej

Zasada badania

Stosowane w badaniu znaczniki łatwo pokonują tzw. barierę krew-mózg przedostając się z naczyń krwionośnych do płynu mózgowo-rdzeniowego. U osób zdrowych znacznik rozmieszczony jest w mózgu równomiernie, tak jak równomierne jest jego ukrwienie i proporcjonalny do niego metabolizm. Jednak w przypadku istnienia obszarów niedokrwionych w mózgu, na obrazie scyntygraficznym występują regiony, w których zawartość znacznika jest mniejsza. Dlatego też sens ma jedynie wykonywanie tomograficznych badań perfuzji mózgu, ponieważ odwzorowanie planarne (dwuwymiarowe) nie daje wystarczającej informacji o lokalizacji miejsca niedokrwienia.

Od niedawna w naszej pracowni opracowujemy też tzw. mapy aktywności mózgu. Mapa aktywności mózgu służy do uwidaczniania struktur mózgu o najwyzszej aktywności. Przykłądowe obrazy aktywności mózgu zamieszczono poniżej.

Stosowany znacznik

W naszym zakładzie stosuje się:

  • 99mTc-HMPAO (heksametylopropylenoaminooksym znakowany technetem)
  • 99mTc-ECD (ester dietylowy etylenodicysteiny znakowany technetem).

Oba znaczniki podaje się w ilości 555-1100 MBq, przeciętnie około 740 MBq (u osób dorosłych).

Sposób przygotowania pacjenta

Nie ma żadnych wymogów co do przygotowania pacjenta do tego badania.

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest przy pomocy gammakamery typu SPECT, umożliwiającej wykonanie obrazowań z różnych stron głowy pacjenta, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie przestrzennego rozkładu znacznika w tkankach mózgu. Wykonuje się 64 obrazowania, co niestety sprawia, z badanie jest długotrwałe trwa od 30 do 45 minut, podczas których pacjent musi pozostawać w bezruchu. Zarówno podanie znacznika, jak i samo badanie wykonuje się w przyciemnionym pomieszczeniu, aby uniknąć nadmiernego pobudzenia kory wzrokowej.

Przykładowe wyniki

Prawidłowy

Patologiczny

Scyntygram pacjenta z chorobą Alzheimera (widoczna symetrycznie obniżona perfuzja w płatach skroniowych oraz okolicach ciemieniowo-potylicznych)
Badanie wykonano po farmakologicznej prowokacji Diamoxem . Na scyntygramach warstwowych widoczne upośledzenie przepływu mózgowego w zakresie lewej półkuli mózgu

Mapa aktywności mózgu

Na prezentowanych poniżej mapach na czerwono zaznaczono obszary o najwyższej aktywności mózgowej. W warunkach prawidłowych najwyższą akumulację znacznika 99mTc-ECD wykazuje potylica i móżdżek. Na niebiesko zaznaczono uśrednioną aktywność mózgu.
W niektórych jednostkach chorobowych ( psychiatria , neurologia) pewne struktury mózgu wykazuja patologicznie zwiększoną aktywność. Prezentowany sposób wizualizacji mózgu może być pomocny w wyjaśnianiu niektórych nieprawidłowych zachowań chorego, podłoża choroby itp.

Przykładowe wyniki

Prawidłowy

Patologiczny

PowrótWebdesign Marcin Sikora
Webmaster Urszula Jeleń