Transport sanitarny

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA TRANSPORTU SANITARNEGO
UDZIELANE ZA CZĘŚCIOWĄ LUB PEŁNĄ ODPŁATNOŚCIĄ

Informacje ogólne

Transport sanitarny jest świadczeniem gwarantowanym przysługującym na podstawie art. 41. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 2561, z kolejnymi zmianami).
„Art. 41. 1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
Art. 41.2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.
Art. 41.3. W przypadkach niewymienionych w ust.1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.”

Poszczególne Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, określają poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W przypadku, gdy pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany wówczas w 40% ze środków publicznych (60% pokrywa pacjent lub osoba zobowiązana). W pozostałych przypadkach pacjent ponosi pełną odpłatność za transport sanitarny.

Wysokość opłat za transport :

Lp.

INDEKS

NAZWA USŁUGI

CENA (zł)

1

TRS-001

Transport sanitarny na odległość do 25 km - opłata zryczałtowana

190,00

2

TRS-002

Transport sanitarny z sanitariuszem/noszowym - dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę

60,00

3

TRS-003

Transport sanitarny z ratownikiem medycznym - dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę

90,00

4

TRS-004

Transport sanitarny powyżej 25 km za każdy rozpoczęty kilometr

3,50

5

TRS-005

Transport pojazdem ciężarowym za każdy rozpoczęty kilometr

3,00

6

TRS-006

Czynności ładunkowe i rozładunkowe w transporcie pojazdem ciężarowym za każdą rozpoczętą godzinę

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • Art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561, z kolejnymi zmianami),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych dotyczące poszczególnych zakresów świadczeń,
  • Zarządzenie Komendanta 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Cennika Usług Komercyjnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, z kolejnymi zmianami.