eLaborat

Korzystając z Internetowej platformy prezentacji wyników

eLaborat

lub za pośrednictwem linku:
https://kl088.elaborat.marcel.pl/

oświadczasz, że zapoznałeś się z poniższą klauzulą informacyjną:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

ODBIÓR WYNIKÓW W SYSTEMIE ELABORAT

Administratorem danych osobowych pacjentów jest 5 Wojskowy Szpital z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem 00000032272, NIP: 6772081964, Regon: 351506868

Administrator danych osobowych gromadzi dane osobowe pacjentów, a to:

  1. Identyfikator lub adres email oraz data urodzenia /PESEL. Podanie ich jest dobrowolnie, jednak niezbędne w celu wykonania przez Administratora usługi tj. udostępnienia danych w systemie elaborat (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie),
  2. dane osobowe dotyczące zdrowia (wyniki badań) na podstawie zgody osoby, dla której świadczona jest usługa (zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Gromadzone dane nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Administrator danych osobowych powierza prowadzenie systemu podmiotowi przetwarzającemu Marcel S.A. (REGULAMIN).

Administrator danych osobowych nie przekazuje ich do państw trzecich.

Podane przez pacjentów dane będą przechowane w systemie elaborat przez 90 dni od daty pobrania badań. Dokumentacja medyczna i wyniki są ponadto przechowywane przez Szpital na zasadach ogólnych określonych w Informacja dla Pacjenta i osób upoważnionych.

Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, odwołania zgody oraz zmiany lub usunięcia danych, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa. Wycofanie zgody nie ma wpływu na czynności podjęte w trakcie jej obowiązywania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia, Usługobiorca ma prawo zawiadomić organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez emial rodo@5wszk.com.pl.