Obowiązki Pacjenta

 1. Obowiązki pacjenta wynikają z potrzeby zapewnienia właściwej realizacji procesów leczniczych i terapeutycznych oraz konieczności poszanowania praw i zapewnienia bezpieczeństwa innych pacjentów przebywających w Szpitalu.
 2. Pacjent ma w szczególności następujące obowiązki:
  • odnoszenie się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,
  • noszenie znaków identyfikacyjnych, w które został zaopatrzony przy przyjęciu,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  • przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu w Oddziale,
  • zachowanie porządku w i na szafce będącej w jego dyspozycji oraz w bezpośrednim swoim otoczeniu,
  • przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń oddanych do dyspozycji pacjenta, a także sprzętu, aparatury medycznej, której pacjent używa,
  • przechowywanie produktów spożywczych w miejscach do tego przeznaczonych,
  • niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów;
  • przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających,
  • przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych,
  • niewnoszenie na teren Szpitala i nie przechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu,
  • w przypadku wyznaczenia terminu udzielenia świadczeń zdrowotnych (wpisania na listę oczekujących) poinformowanie o niemożności stawienia się w Szpitalu w wyznaczonym terminie lub rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego.
 3. Pacjent ma bezwzględny obowiązek skonsultowania z lekarzem prowadzącym zażywanie/stosowanie leków lub środków medycznych innych niż te, które zostały mu zlecone przez lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego lekarza.
 4. Pacjent ma bezwzględny zakaz dostarczania innym pacjentom alkoholu i narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających oraz leków i innych środków medycznych.
 5. Pacjent ma bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania Oddziału.
 6. Pacjent ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom dotyczącym procesu leczenia, a także poleceniom porządkowym personelu medycznego.
 7. W przypadku nie zastosowania się przez pacjenta do postanowień dotyczących obowiązków pacjenta lub zachowania sprzecznego z przepisami prawa i nie dostosowania się do poleceń personelu medycznego, personel może powiadomić ochronę Szpitala lub Policję lub wypisać z oddziału pod warunkiem braku zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta.

* (na podstawie regulaminu organizacyjnego Szpitala)