Klauzula informacyjna dla pacjentów

Informacja

 dla Pacjenta i osób upoważnionych

Celem uzyskania wiadomości o podstawach i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, osób bliskich, opiekunów faktycznych oraz osób upoważnionych jest 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE, 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem 00000032272, NIP: 6772081964, Regon: 351506868 („5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY” lub „5WSZK”).

Inspektor ochrony danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@5wszk.com.pl lub listowanie na adres: Inspektor ochrony danych osobowych 5 wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524);
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),(„RODO”)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2020.666 z dnia 2020.04.14)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2018.1108 z dnia 2018.06.08)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1754).

Osoby których dane są przetwarzane

Pacjenci tj.: osoby objęte stacjonarną (Szpital)  i ambulatoryjną (Poliklinika) opieką zdrowotną.

Przedstawiciel ustawowy pacjenta w rozumieniu  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Osoba bliska - małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta

Opiekun faktyczny - osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

Osoby upoważnione przez pacjenta to dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie pisemnego upoważnienia.

.

Sposób pozyskania danych osobowych

Pacjenci

Przedstawiciel ustawowy, osoba bliska, opiekun faktyczny, osoby upoważnione przez pacjenta

Na podstawie informacji udzielonych ustnie i w Historii choroby – przyjęcie (tryb nagły i zwykły)

Na podstawie informacji udzielonych ustnie i pisemnie w trakcie przyjęcia (tryb nagły i zwykły); osoby upoważnione wskazane przez pacjenta pisemnie w upoważnieniu

W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Szpitala.

Bezpośrednio w trakcie udzielania świadczeń od osób których dane dotyczą lub pośrednio od pacjenta

W trakcie objęcia opieką zdrowotna w Poliklinice na podstawie informacji udzielonych w trakcie rejestracji ustnie, drogą mailową i pisemnie na formularzach.

W trakcie objęcia opieką zdrowotną w Poliklinice na podstawie Karty rejestracji (pisemnie)

W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w Poliklinice

Bezpośrednio w trakcie udzielania świadczeń od osób których dane dotyczą lub pośrednio od pacjenta.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY przetwarza dane osobowe celem wykonania świadczeń opieki zdrowotnej.

Art. 6 ust. 1 pkt. c) i e) oraz art. 9 ust. 2 pkt. h) RODO w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej w zw. z art. 26 Ustawy Prawa Pacjenta i Rozporządzenia wykonawczego.

5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY przetwarza dane osobowe w celach dydaktycznych i naukowych na podstawie zgody udzielonej przez Pacjenta. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej odwołaniem.

Art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO.

5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY przetwarza dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Szpitala.

Art. 6 ust.1 lit. e) i f)  RODO.

Rodzaj kategorii danych

Pacjenci

Przedstawiciel ustawowy, osoba bliska, opiekun faktyczny, osoby upoważnione przez pacjenta

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr PESEL/ dowodu tożsamości, numer telefonu, email)

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, nr PESEL/ dowodu tożsamości, numer telefonu, email)

Dane dotyczące zdrowia

Wizerunek

Dane biometryczne

Dane genetyczne

Wizerunek

Czas przez jaki dane są przetwarzane

Dane osobowe są przechowywane i archiwizowane, w tym dane dotyczące zdrowia przez okres wymagany w art. 29 Ustawy Prawa Pacjenta i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Dane osobowe gromadzone w poczcie elektronicznej są usuwane po 6 miesiącach.

Dane osobowe przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pacjenci

Przedstawiciel ustawowy, osoba bliska, opiekun faktyczny, osoby upoważnione przez pacjenta

Podmioty lecznicze współpracujące z 5WSZK w celu zapewnienia ciągłości leczenie oraz dostępności opieki zdrowotnej

Podmioty lecznicze współpracujące z 5WSZK w celu zapewnienia ciągłości leczenie oraz dostępności opieki zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne podmioty wykonujące działalność publiczną związaną z funkcjonowaniem 5WSZK

Podmioty świadczące usługi o charakterze technicznym oraz organizacyjnym celem umożliwienia świadczenia opieki zdrowotnej w 5WSZK (usługi informatyczne, prawne, serwisowe)

Podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową

Sądy powszechne, organy ścigania, zakłady opieki społecznej/leczniczej oraz inne instytucje publiczne, którym przepisy prawa nakazują udostępnienie danych osobowych

Kto przetwarza dane

Wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności na podstawie zapisów umownych lub obowiązków wynikających z ustawy.

W ramach 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY dane osobowe przetwarzane są przez pracowników lub osoby współpracujące. Podmioty, którym 5WSZK przekazuje dane osobowe do przetwarzania celem zapewnienia funkcjonowania placówki zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie odpowiadało wymogom art. 28 RODO.

Pacjent który decyduje się na udział w badaniach klinicznych przez podmioty lecznicze współpracujące z 5WSZK składa dodatkowe oświadczenia, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach badawczych. Administratorem danych osobowych jest wówczas podmiot lecznicy który realizuje badania kliniczne.

Prawa

osób których dane są przetwarzane

 1. Prawo dostępu do danych osobowych tj.:
 • uzyskania potwierdzenia czy 5wszk przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 lit. a – h oraz art. 15 ust. 2 RODO.
 • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych Pacjenta (ale nie wyciągu lub odpisu) .
 1. Prawo do sprostowania danych.
 2. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania i złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo złożenia sprzeciwu – prawa nie znajdują zastosowania  wobec  danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 Ustawy Prawa Pacjenta oraz innych przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej.

 1. Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

                                                         

         Oświadczenia

5  WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY nie przetwarza danych osobowych w celu profilowania, a dane nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5WSZK nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Podanie danych osobowych Pacjenta/przedstawiciela jak i ich pobranie od Pacjenta jest obowiązkowe i konieczne dla wykonania świadczeń zdrowotnych.

Podanie danych osobowych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej jest dobrowolne.      

­­­­­­­­­***                                                                                                                                                                    

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Kraków, 25 maja 2018 roku

Aktualizacja 28 września  2018 roku, 19 czerwca 2020 roku