„Wsparcia oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych”

5. Nazwa projektu: „Wsparcia oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych”

Nr projektu: POIS.09.02.00-00-0097/17.

Skrócony opis projektu: Projekt swym zakresem obejmuje wymianę aparatury medycznej dla następujących komórek organizacyjnych szpitala:
1. Klinika Chirurgii Ogólnej
2. Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
3. Klinika Chorób Wewnętrznych
4. Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii
5. Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
6. Oddział Rehabilitacji
7. Oddział Ginekologii
8. Oddział Neurochirurgii
9. Zakład Medycyny Nuklearnej
10. Zakład Radiologii11. Zakład Patomorfologii

Cele projektu: Podstawowym bezpośrednim celem strategicznym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej specjalistycznej tj. zapewnienie każdemu potrzebującemu ze wskazań pełnej opieki specjalistycznej zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i nowoczesnej technologii.

Inwestycja przyniesie odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu. Cele pośrednie (szczegółowe), jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji projektu, to:
1.Zwiększenie jakości usług medycznych i komfortu pacjentów poprzez zakup nowego sprzętu medycznego przystosowanego w stopniu wysokim do ogólnie obowiązujących standardów europejskich w leczeniu szpitalnym.
2.Zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów kompleksowych przez personel 5. WSzKzP SPZOZ.
3.Skrócenie okresów hospitalizacji i zwiększenie przelotowości oddziału oraz stopnia wykorzystania łóżek. Zakup urządzeń medycznych wskazanych w harmonogramie rzeczowym projektu pozwoli na zwiększenie funkcjonalności oddziału oraz usprawni pracę personelu medycznego i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w okresie pooperacyjnym.
4. Stworzenie warunków do nieskrępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
5. Utworzenie nowoczesnego zaplecza zabiegowo-diagnostycznego w 5. WSzKzP SPZOZ sprawi, iż szpital będzie ośrodkiem naukowo-medycznym służącym dobru publicznemu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Polski w szczególności jej południowej części.

Wartość projektu: 28 872 801,12 PLN z czego Fundusze Europejskie: 24 541 880,95 PLN, Dotacja Celowa Ministerstwa Zdrowia: 4 330 920,17 PLN

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem dnia 28.12.2017 r. realizacji dwóch w/w projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
• specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
• elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).