Prawa Pacjenta

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych – Rozdział 2, art. 6 – 8 ustawy
 2. Prawo pacjenta do informacji – Rozdział 3, art. 9 – 12 ustawy
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych – Rozdział 3a, art. 12a ustawy
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych – Rozdział 4, art. 13 – 14 ustawy
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – Rozdział 5, art. 15 – 19 ustawy
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta – Rozdział 6, art. 20 – 22 ustawy
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – Rozdział 7, art. 23 – 30a ustawy
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza – Rozdział 8, art. 31 – 32 ustawy
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – Rozdział 9, art. 33 – 35 ustawy
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej – Rozdział 10, art. 36 – 38 ustawy
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie – Rozdział 11, art. 39 – 40 ustawy

Pełny tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest na stronie internetowej Szpitala www.5wszk.com.pl i stronach internetowych: www.isap.sejm.gov.pl, www.rcl.gov.pl, www.rpp.gov.pl → DLA PACJENTA → Prawa Pacjenta → Prawa Pacjenta w języku polskim, angielskim i języku migowym (film).

SKARGI I WNIOSKI

 • W sprawie skarg i wniosków Komendant Szpitala przyjmuje w poniedziałki w godzinach 12:30-13:00 w swoim gabinecie, po wcześniejszym uzgodnieniu (wejście przez sekretariat).
 • Skargi i wnioski pacjentów dotyczące udzielania świadczeń medycznych przyjmowane są przez kierowników komórek medycznych szpitala w ramach swoich kompetencji, codziennie w dni robocze w godzinach 13:00-14:00.
 •  Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej w Kancelarii Jawnej Szpitala (Dziennik Podawczy) lub przesłać na adres skrzynki pocztowej: szpital@5wszk.com.pl.
 • NIEETATOWY PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA DS. PRAW PACJENTA – płk lek. Mateusz SIDOR
  Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy:
  • czuwanie nad przestrzeganiem w szpitalu praw pacjentów,
  • przyjmowanie skarg i pytań pacjentów oraz udzielanie nań odpowiedzi,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjentów,
  • monitoring przestrzegania praw pacjentów,
  • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjentów z Komendantem, ordynatorami i kierownikami komórek organizacyjnych szpitala.
  Kontakt:
  • osobiście: w poniedziałki w godzinach 8:00 – 11:00 (po umówieniu się)
  • telefonicznie : 12 63 08 230
  • pocztą elektroniczną: ppp@5wszk.com.pl
  • pisemnie: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
  ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

RZECZNIK PRAW PACJENTA
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590 czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 532 82 50, fax.: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Dział Skarg i Wniosków MOW NFZ
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
infolinia tel. 12 29 88 386, 404, tel. 12 29 88 303, fax 12 29 88 320
e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl
www.nfz-krakow.pl

* Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.)

Karta Praw Pacjenta w języku Braille’a jest dostępna dla osób niewidomych na terenie szpitala. Karta została wykonana i przekazana szpitalowi przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA “Twoje Nowe Możliwości” z siedzibą we Wrocławiu.