Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ

PROJEKTY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ

Informacje o projekcie:

W dniu 25 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Województwem Małopolskim – Grantodawcą, a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie – Grantobiorcą na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, typ projektu H.

W ramach tego projektu 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dla zapewnienia świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowania życia oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu doposaży placówkę w:

  1. Lampy przepływowe bakteriobójcze – 6 szt.
  2. Aparat EKG – 1 szt.

Okres realizacji projektu do 31 października 2022 r.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 18 388,23 złote, w tym:

Kwota dofinansowania: 15630,00 złotych

Wkład własny: 2 758,23 złotych