Podstawowa Opieka Zdrowotna

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Gabinety Lekarzy POZ gwarantują bezpłatną opiekę lekarzy rodzinnych (specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i pediatrii), pielęgniarek środowiskowych oraz położnych środowiskowych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. POZ w naszym Szpitalu posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia oraz realizuje Program Opieki Koordynowanej.

Aby korzystać ze świadczeń POZ wystarczy złożyć osobno deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej. Pacjent, który zdecyduje się zmienić placówkę nie ma obowiązku wypisywać się z poprzedniego miejsca, w którym korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Złożenie deklaracji jest bezpłatne, jeśli odbywa się nie częściej niż dwa razy w roku.

Jak można złożyć deklaracje?

a) osobiście w rejestracji Polikliniki zgłaszając się z dowodem osobistym
b) poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w portalu pacjent.gov.pl bez konieczności przyjścia do Polikliniki
c) druk deklaracji można pobrać – należy go wypełnić, podpisać a następnie dostarczyć osobiście do rejestracji Polikliniki

Pobierz deklarację: DEKLARACJA WYBORU LEKARZA POZ, DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ POZ

REJESTRACJA

 • osobiście w godzinach pracy poradni 7:00 – 18:00
 • telefonicznie w godzinach pracy poradni pod numerami:
  • POZ dla dorosłych 12 63 08 310
  • POZ dla dzieci 12 63 08 315
 • drogą mailową: rejestracja@5wszk.com.pl

Godziny pracy Gabinetów Lekarzy POZ

poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 18:00

Do Gabinetów Lekarzy POZ rejestrujemy pacjentów na wyznaczone godziny.

UWAGA! Wyznaczona godzina wizyty jest przybliżonym terminem przyjęcia pacjenta z przyczyn niezależnych od nas może ulec przesunięciu.  Z góry dziękujemy za wyrozumiałość. Prosimy o punktualność oraz poinformowanie nas o rezygnacji z wizyty. Na pierwszą wizytę prosimy zgłosić się 10-15 minut wcześniej celem dopełnienia wszystkich formalności.

Od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8:00 – 8:00 dnia następnego świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (placówki udzielające w tym zakresie świadczeń – link do strony NFZ).

Lekarze POZ

•  lek. Anna Paczkowska
specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej

•  lek. Bożena Mszal
specjalista chorób wewnętrznych

•  płk lek. Marian Król
specjalista medycyny rodzinnej

•  lek. Józef Nowak
specjalista chorób wewnętrznych

•  lek. Wojciech Olczyk
specjalista medycyny rodzinnej

•  lek. Andrzej Niściór
specjalista chorób wewnętrznych

•  lek. Maria Kapała
specjalista chorób dzieci i alergologii

•  dr n. med. Beata Dolik
specjalista chorób dzieci i alergologii

Położna POZ

Agnieszka Gruszka
specjalista środowiskowo-rodzinna


Pielęgniarka POZ

Szanowni Pacjenci, od dnia 1 stycznia 2022 roku wszystkie osoby zdeklarowane do pielęgniarki środowiskowej POZ w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie mogą korzystać z ww. świadczeń opieki zdrowotnej w Zakładzie Opieki Pielęgniarsko-Położniczej „TROSKA” bez konieczności składania deklaracji lub u innego świadczeniodawcy po wcześniejszym złożeniu deklaracji.


 

OPIEKA KOORDYNOWANA

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Pacjentom powyżej 18 roku życia, lekarz POZ może zlecić badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • chorób płuc,
 • endokrynologii.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia uwzględniający nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą oraz konsultacje z dietetykiem.


 

TELEPORADA

Istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w formie teleporady. Wizyta w takiej formie udzielana jest pacjentom z objawami infekcyjnymi (w pierwszej kolejności), ale również w innych przypadkach – na wniosek pacjenta.

Termin teleporady jest możliwy do ustalenia w godzinach pracy Rejestracji, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00, drogą:

 • telefoniczną: 12 63 08 310 POZ dla dorosłych / 12 63 08 315 POZ dla dzieci
 • mailową rejestracja@5wszk.com.pl
 • osobiście lub poprzez osoby trzecie w Rejestracji Polikliniki

Pacjent otrzymuje informację o terminie i przedziale czasowym, w którym lekarz podejmie próbę kontaktu telefonicznego. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej na numer telefonu wskazany przez pacjenta*

Lekarz POZ podejmuje trzykrotna próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem teleporady. Informacja zostaje odnotowana w kartotece pacjenta.

* Lekarz udzielający teleporady, potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie informacji uzyskanych drogą telefoniczną.


e-recepta/e-skierowanie/e-zlecenie na wyroby medyczne

Pacjenci naszego POZ mogą uzyskać e-receptę na leki stosowane przewlekle, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub zlecenie badań dodatkowych (laboratoryjnych lub obrazowych) poprzez zgłoszenie takiej potrzeby.

Aby uzyskać ww. należy skontaktować się z rejestracją (drogą telefoniczną, mailową, osobiście lub przez osoby trzecie) w celu umówienia terminu teleporady. Pacjent może uzyskać e-receptę na leki stosowane przewlekle oraz e-zlecenie na wyroby medyczne również poprzez wrzucenie formularza z prośbą do skrzynki znajdującej się w Rejestracji (budynek nr 1).
W formularzu proszę podać:

 • imię i nazwisko pacjenta
 • PESEL
 • telefon kontaktowy lub adres e-mail
 • nazwę leku
 • informację czy posiada Pani/Pan Internetowe Konto Pacjenta (IKP)*

Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Numer zlecenia na wyroby medyczne uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym. Uzyskanie kodu e-skierowania jest możliwe drogą

 • telefoniczną
 • mailową
 • osobiście lub poprzez uprawnione osoby trzecie w Rejestracji Polikliniki

Odbiór zlecenia na badania dodatkowe (laboratoryjne lub obrazowe) jest możliwy wyłącznie w Rejestracji Polikliniki – osobiście lub poprzez upoważnione osoby trzecie.

*Jeśli posiada Pani/Pan Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czterocyfrowy kod zostanie automatycznie wysłany sms-em po wystawieniu recepty przez lekarza. Jeśli nie posiada Pani/Pan IKP, personel naszej rejestracji skontaktuje się telefonicznie lub prześle czterocyfrowy kod recepty sms-em na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.


WIZYTY DOMOWE

Termin wizyty domowej jest ustalany w dniu wizyty
w godzinach od 7:00 do 10:00
osobiście w rejestracji lub telefonicznie pod numerem 12 63 08 310.


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Studiuję w Krakowie ale pochodzę z innego miasta, gdzie mam złożoną deklarację do przychodni medycyny rodzinnej – czy mogę zostać pacjentem Poradni POZ w Szpitalu Wojskowym?

Tak – zapraszamy wszystkich studentów do zapisania się do naszej poradni. Staniesz się wówczas pacjentem przychodni w naszym Szpitalu, a w dotychczasowej przychodni będzie można uzyskać pomoc doraźną na zasadzie konsultacji pacjentów spoza gminy i gmin sąsiadujących. W przypadku, gdy z różnych powodów zapisanie się na stałe do naszej przychodni nie jest możliwe zapraszamy studentów do korzystania z naszych bezpłatnych konsultacji w przypadku nagłych zachorowań.

A studenci zameldowani i mieszkający w Krakowie?

Zapraszamy studentki i studentów zameldowanych w Krakowie do złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego w  Poradni POZ.

Jaka jest procedura w przypadku studenta ubezpieczonego w kraju innym niż Polska na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i mieszkający w Krakowie?

Student/studentka ubezpieczony w kraju innym niż Polska może korzystać z naszej pomocy w nagłych zachorowaniach lub w przypadku uzyskaniu zaświadczenia NFZ o prawie do stałej opieki medycznej w Polsce i złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego w Poradni POZ.