Obowiązek informacyjny – Prawo atomowe

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie działalność medyczna w zakresie diagnostyki i terapii izotopowej oraz magazynowania przejściowych odpadów promieniotwórczych nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok. W  trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji alarmowych, w których wystąpiło rozszczelnienie zamkniętych źródeł promieniotwórczych lub skażenia środowiska naturalnego otwartymi źródłami promieniotwórczymi.